Nowości
Rozpoczęcie współpracy z PZPBM.
30.07.2012
Miło nam poinformować, że od lipca 2012 roku rozpoczeliśmy współpracę z PZPBM. Estero będzie świadczyć usługi doradztwa w komunikacji z interesariuszami PZPBM. 

Kilka informacji o nowym kliencie:

Cele Zrzeszenia
 • Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Europejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego, obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowaniu się producentów w grupy producenckie i dążenie do powstania Polskiego Zrzeszenia Grup Producenckich Bydła Mięsnego członkowie Założyciele powołali Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
Cele realizujemy przez:
 • Zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów
 • inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
 • działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
 • wsparcie dla wdrazania nowych nowych produktów procesów i technologii,
 • wsparcie dla budowania sieci współpracy,
 • wsparcie dla transferu wiedzy,
 • doradstwo i szkolenia
 • zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
 • promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce
 • wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów dziedzictwa kulturowego.
 • promocja ekologicznych metod chowu bydła, produckji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości
Dotychczasowe działania i osiągnięcia:
  • Założyciele Zrzeszenia zorganizowali pierwszą w Polsce Grupę Producentów Bydła Mięsnego "Łąki Nadbużańskie", doprowadzili do powstania Grupy Producnetów Zielone Mazowsze i byli współzałożycielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego
  • W latach 2004 i 2005 Założyciele przeprowadzili szereg akcji promujących dobrą polską wołowinę kulinarną wśród decydentów tj przedstawicieli rządu , gabinetu prezydenta, w Polskim Poselstwie przy UE w Brukseli,
  • Złożyliśmy wnioski do Narodowego Planu Rozwoju na 2007-2013 o wsparcie sektora produkcji żywca wołowego w programach rolnośrodowiskowych oraz poprzez wprowadzenie 100% dopłat bezpośrednich do krów mamek lub 75% specjalnej premii wołowej.
  • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt rozmów z pracownikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i z polskimi urzędnikami z Polskiego Poselstwa przy UE w Brukseli w celu pozyskania przychylności dla sporządzenia analizy sektorowej i strategii sektora produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej
  • Pozyskaliśmy do współpracy szereg przedstawicieli świata nauki, takich którzy dostrzegają problemy producentów bydła mięsnego i wspierają nas swoja wiedzą.
  • Opracowaliśmy i złożyliśmy po szerokich konsultacjach wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołaniu zespołu roboczego do wykonania analizy i opracowania strategii dla sektora produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej.
  • Reprezentujemy polskich producentów bydła mięsnego na forum grupy roboczej Beefmeat COPA COGECA i byliśmy ekspertami COPA COGECA na spotkaniu z Komisją Europejska ds. wołowiny
  • Udział w tym gremium pozwala nam monitorować i wpływać na pozycję polskich producentów w Unii Europejskiej.
  • Jesteśmy inicjatorem projektu trzyletniego programu promocji wołowiny kulinarnej na terenie całej Polski, wspieranego z funduszy UE w ramach mechanizmów zarządzanych przez Agencję Rynku Rolnego.
  • Spowodowaliśmy wykonanie analizy sektora wołowiny przez Instytut Ekonomiki i Gospodarki Zywnościowej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Pod wpływem naszych zabiegów w dokumencie Cele i Zadania 1 i 2 rzędu opracowanym w Ministerstwie Rolnictwa zostało przyjęto jako cel 1 rzędu "wdrozenie instrumentów wsparcia dla rozwoju bydła mięsnego"
  • W dniu 15marca 2006 przedłozyliśmy na ręce Ministra Rolnictwa Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013 z wnioskiem o przyjęcie
  • W resorcie rolnictwa podjęły pracę 3 zespoły dla wdrozenia instrumentów wsparcia,
  • W rezultacie resort rolnictwa zmienił w 2006 r. system płatności bezpośrednich wprowadzając „premię zwierzęcą”.
  • Resort rolnictwa wprowadził pod wpływem działań PZPBM w 2006 r. program zachęt finansowych dla rolników rezygnujących z produkcji mleka,
  • Resort rolnictwa zaakceptował w 2009 r. po 3 latach zabiegów nasz wniosek o utworzenie odrębnego funduszu promocji wołowiny, który będzie realizowany od 1 lipca 2009 na mocy ustawy.
  • Nasze zabiegi doprowadziły do zbudowania i podpisania w dniu 17 kwietnia 2008r szerokiego konsensusu organizacji branżowych rolniczych i przetwórców wokół ustawy o funduszach promocji, która dzięki temu szerokiemu poparciu została przeprowadzona przez Sejm, Senat bez protestów. Rola PZPBM została doceniona przez środowisko organizacji branżowych skupionych w Radzie Gospodarki Żywnościowej, organie doradczym Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi powołując Prezesa PZPBM Jerzego Wierzbickiego na Przewodniczącego  Komitetu Technicznego ds. Promocji RGŻ.
  • Resort rolnictwa przychylił się do naszego wniosku o uznania VAT za koszt kwalifikowany w działaniach promocyjno informacyjnych i w marcu 2009 podjął w tej sprawie inicjatywę,
  • W 2007 roku opublikowaliśmy przyjętą strategię branżową Eurostek 2012, jej celem jest rozwiniecie produkcji wołowiny w Systemach jakości do 30tys ton w 2012r.

Realizacja programu EUROSTEK:  • przeprowadziliśmy projekt inicjatywy klastrowej w województwie warmińsko-mazurskim, osiągając w rezultacie dwie sformalizowane inicjatywy: 
   - Klaster Warmińsko Mazurski – koordynatorem jest oddział warmińsko mazurski PZPBM
   - Klaster ponadregionalny – koordynatorem jest PZPBM
   · skonsolidowaliśmy wokół inicjatyw klastrowych współdziałanie grup producentów żywca wołowego i ubojni
  • na bazie wypracowanych w trakcie inicjatywy klastrowej doświadczeń doprowadziliśmy do zawiązania umowy konsorcjum naukowo przemysłowego pomiędzy UWM Olsztyn , SGGW Warszawa oraz PZPBM, którego celem jest realizacja projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”, 
  • opracowaliśmy i wdrożyliśmy system produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP), wzorowany na rozwiązaniach powszechnych w UE-15, a Polsce będący rozwiązaniem innowacyjnym, system jest
  • uzyskaliśmy w dniu 20 października 2009 decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która nadała systemowi QMP status krajowego systemu jakości żywności spełniającego warunki do udzielania wsparcia,
  • Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 skierował w dniu 23 czerwca 2009 wniosek do Komisji Europejskiej w wpisanie wsparcia dla rolników przystępujących do systemu QMP, oraz dla zakładów mięsnych na działania promujące wołowinę produkowaną w systemie QMP, 
  • PZPBM opracowało założenia do biznes planu domu aukcyjnego bydła na podstawie doświadczeń angielskich, irlandzkich, szkockich, hiszpańskich. PZPBM dąży do zawiązania grupy inicjatywnej dla powstania takiego pierwszego domu aukcyjnego w Polsce na granicy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, 
  • W dniu 1 czerwca 2009 r Zespół ds. Wołowiny, Cielęciny, Baraniny i Miesa Koziego organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparł wnioski PZPBM o uruchomienie środków na wsparcie do Inwestycji grup producentów żywca wołowego i grup zakładów mięsnych w centra logistyczne w ramach środków PROW 2007-2013, a także o potraktowanie priorytetowo wniosków na szkolenia zawodowe rolników przestawiających się na produkcję żywca wołowego,
  • PZPBM podjęło współpracę w ramach międzynarodowego projektu PRO Save Beef realizowanego w ramach 6-tego Programu Ramowego, w dniach 16-17 lipca współorganizuje warsztaty dla polskich zakładów rozbioru wołowiny, prowadzone przez  specjalistów z francuskiego klastra Inno Viande, skupiającego ponad 50% francuskiego sektora mięsa.
  • Od 1 października 2009 PZPBM wspólnie z UWM i SGGW realizuje projekt badawczy "Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody"
  • W dniu 30 listopada 2009 Jerzy Wierzbicki Prezes PZPBM został wybrany na Przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
  •  Z inicjatywy PZPBM zostało zawarte konsorcjum organizacji branzowych Krajowa Izba Drobiarstwa, Polskie Mięso,Polsus, PZHiPBM w celu prowadzenia szkoleń dla rolników z zakresu produkcji w systemach jakości w ramach PROW 2007-2013
  • Na zaproszenie PZPBM w lipcu 2010r  gościł w Polsce Rod Polkinghorne, odpowiedzialny za badania i rozwój w Meat Standard Australia.
  • W listopadzie 2010 Pan Rod Polkinghorn wraz z 3 innnymi specjalistami z Australii i zespołem naukowców z Polski, przeprowadzili testy konsumenckie wg metodyki Meat Standard Australiapowrót wszystkie nowości