Sporządzenie, analiza i monitoring dokumentacji
  • przygotowanie projektów uchwał organów statutowych spółki związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu
  • przygotowywanie publicznych (prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych) oraz prywatnych (zgodnych z regulaminem rynku NewConnect) dokumentów informacyjnych, a także pozostałych dokumentów związanych z emisją obligacji i warrantów subskrypcyjnych
  • sprawdzenie poprawności dokumentacji sporządzonej przez inne podmioty
  • pilotowanie procesu i doradztwo w trakcie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (dokumentacja kierowana do KNF), w alternatywnym systemie obrotu (dokumentacja kierowana do GPW) i rejestracji papierów wartościowych (dokumentacja kierowana do KDPW)